Isilo Sikhuthaze Ukongiwa Kwamanzi

Silo sincome uMnyango Wezobuciko Namasiko kanye nabeZemvelo Wildlife ngokudlondlobala koMkhosi Wamaganu obanjelwa esigodlweni saseMachobeni, eNgwavuma.

Lo mkhosi ohanjelwa ubukhosi bakwaNgwane, amakhosi akulesi sifundazwe kanye nabaliqhamukisa ngisho eZambia ungowokubungaza amaganu kanjalo nokuthakasela imvelo.

UNhlolanja yisikhathi lapho amaganu ethela khona endaweni yaseMkhanyakude, okuyilapho ande khona kakhulu. Ngaphambi kokuqalwa kokudliwa kwamaganu kuye kubikwe ukuthela kwawo ngalo mkhosi. Amakhosikazi aye athwale utshwala bamaganu ayobethula eNdlunkulu.

INhloko Yomnyango Esabambile, uMnuz Mpumelelo Mnguni, ubalule ukuthi elinye lamaqhaza abanjwa yilo mkhosi esizweni yilelo lokukhuthaza ukuhlalisana okuhle kwabantu nokwandisa umoya wobunye. Ngalo mkhosi, amakhosikazi athola ithuba lokuxoxisana ngenhloso yokwakhana. Lo mkhosi uhanjelwa ubukhosi obehlukene nobakwamanye amazwe.

Ngaphezu kwalokho, uMnuz Mnguni ukhuthaze ukuthi abantu bacobelelane ngowazi lomdabu ukuze nezizukulwane ezizayo zizohlomula.

UNgangezwelakhe wexwayise ngokuxhashazwa kwemvelo njengokuba lo mcimbi uyisikhumbuzo sokuxhumana kwabantu nezihlahla kanjalo nezilwane, Ubeke wathi,"Abantu akumele bacekele phansi imvelo abayinikwe ukuthi bayengamele; kepha kumele bafunde ukuyithanda imvelo yonke".

Nokho-ke, ukuvezile ukuthi ngeke kwenzeka ukuthi uthande izilwane nezihlahla kepha ungamthandi omunye umuntu. "Ngaphambi kokuthanda imvelo kumele sithande abanye abantu, sikhumbule ukuthi sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu".

Egxila ekubalulekeni kokunakekelwa kwemvelo, uqhube wathi indlela abantu abenza ngayo abasasivikeli isizukulwane esisha.

Lokhu kubonakala ngendlela abantu ababhema izidakamizwa ngayo. UNgangezwe akangabazi ukuthi lapho imvelo iphathwa kabi, inamandla okuziphindiselela.

"Lsomiso ebesikhona siyimiphumela yezandla zethu kanye nale ntokazi yomoya oyisishingishane phela, ‘uDineo’, eza nemvula eyizikhukhula ezizodala umonakalo kithina nasezindaweni zonke, kungumphumela wokuziphindiselela kwemvelo". 1Silo sinxuse ukuthi abantu bayithande imvelo.

Siye senaba sathi, "kumele singalibali ukuthi isikhathi esiphila kuso sokuguquguquka kwesimo sezulu {climate change) siyethusa.

Abantu abawonge amanzi ngoba kusazoba nzima impela. Kubalulekile ukuthi sizilungise thina. Ngakho-ke ngiyaninxusa ukuthi siwonge amanzi, singazicekeli phansi izihlahla".

Read more.